Sammen redder vi liv

– Når medmennesker kan og tør, hjertestarteren virker og er synlig for alarmsentralen

Forfatter: Jan Erik Halvorsen – Daglig leder ved Blostrupmoen Norge AS

I februar 2017 hadde prosjektet ‘Sammen redder vi liv’ oppstart. Bakgrunnen var at Helse- og omsorgsdepartementet i sitt tildelingsbrev for 2017 gav Helsedirektoratet følgende oppdrag:

 Helsedirektoratet skal i tråd med anbefalingene i NOU 2015:17, utvikle en nasjonal førstehjelpsstrategi for livslang læring.  Målet med prosjektet er å øke overlevelsen ved hjertestans og andre akuttmedisinske tilstander utenfor sykehus i Norge. En rekke offentlige, ideelle og frivillige organisasjoner, samt pasient- og brukerorganisasjoner, ble invitert av helseminister Bent Høie til et samarbeid. Mest av alt handler strategien om å mobilisere publikum som akuttmedisinsk ressurs.

Ved oppstarten i 2017 ble det bestemt at prosjektet, også omtalt som ‘dugnaden’, skulle ha en varighet på minimum 5 år.

 

Fakta om hjertestans.

Plutselig hjertestans rammer ca. 3000 personer i Norge hvert år. 2 av 3 hjertestans er bevitnet, dvs. at noen observerer at pasienten faller om og kan gripe inn. Ved hjertestans utenfor sykehus forløper det i gjennomsnitt ca. 9 minutter (landsgjennomsnitt) fra publikum varsler helsetjenesten til første helseressurs er fremme hos pasienten.  Sjansen for å overleve hjertestans øker 3-4 ganger når publikum tidlig ringer 113 og gir pasienten god HLR med veiledning av helsepersonell ved 113. Sjansene øker ytterligere dersom publikum også bruker tilgjengelige hjertestarter før ambulansen kommer.

hjertestarterregisteret 113

Kartutsnitt fra Hjertestarterregisteret www.113.no 

Formelen for gode resultater har tre hovedfaktorer.

Registrere hjertestarter på 113.no – synlighet for personell ved alarmsentralen.

En kjede er ikke sterkere enn det svakeste ledd’ (I matematikken er det fasit at dersom det utføres en multiplikasjon med tre faktorer, hvor den ene er null, er resultatet null – i overført betydning kan et menneskeliv gå tapt).
Hos Blostrupmoen jobber vi med å gjøre våre kunder i stand til å levere livreddende førstehjelp ved å ha fokus på disse tre hovedfaktorene:

1. Kunnskap redder liv

2. Tilgjengelig hjertestarter som virker

3. Synlighet for personell ved alarmsentralen – registrere hjerstarter på 113.no

 

Tilgjengelig hjertestarter som virker!

I Norge er det utplassert flere 10-talls tusen hjertestartere. Det kan være godt over 50.000 ute i det norske markedet. Dette er hjertestartere som er plassert utenfor sykehus, ambulanser og andre profesjonelle helseinstitusjoner. Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) er satt til å drifte et register for fungerende hjertestartere.
Pr. i dag er det registrert ca. 7.500 enheter hvor brukere selv bekrefter at starteren er operativ.
Med andre ord et det stort potensiale for å synliggjøre beredskapen enda bedre.

En hjertestarter er et elektrisk apparat utstyrt med batteri (ulike batteriteknologier benyttes) og elektroder. Hverken batteri eller elektroder er evigvarende, og det er heller ikke elektronikken i selve starteren. For at bruker skal være trygg på at hjertestarteren virker burde det være et krav om at det tegnes serviceavtale.
Serviceavtalen skal sikre jevnlig vedlikehold og testing, samt bytte av batteri og elektroder før utløpsdato nås.

Nylig gjennomførte undersøkelser fra land som Frankrike, Nederland og USA viser at så mye som 30-40 % av de hjertestarterne som er utplassert, ikke fungerer.
Det er ingen grunn til å tro at situasjonen i Norge er annerledes.

Brett opp ermene og bli med på dugnaden – tegn serviceavtale på din hjertestarter nå!

Kunnskap redder liv!

Siden oppstarten av selskapet i 2006 har våre kunder reddet minimum 46 menneskeliv. Vår strategi er nedfelt i vår visjon om at kunnskap redder liv. Vi har kjørt kurs for over 100.000 personer. Erfaringer og tilbakemeldinger er at opplæring med jevnlig oppdatering er den beste beredskap.

Trening gjennomføres best med instruktører og
 ‘elever’ face-to-face med en pedagogisk blanding av teori og praksis. Praksis utføres med dukker og hjertestartere som instruktør har med seg til kunden. 

‘Nettet’ er bra til mye, men ikke til trening på hjerte og lungeredning med bruk av hjertestarter. Northug ble ikke best i verden på ski ved hjelp av kurs internett! Skal vi som medmennesker redde liv må vi være best i verden når det trengs. 

Skal overlevelsesgraden ved hjertestans økes må publikum ha livslang læring i livreddende førstehjelp.

 

Da blir vi i stand til å: 

  • Gjenkjenne mulige tegn på tidskritiske sykdoms- og skadetilstander.
  • Forstå betydningen av rask kontakt med medisinsk nødnummer 113 for tilkalling av hjelp og veiledning
  • Iverksette livreddende førstehjelpstiltak frem til kvalifisert helsepersonell kan overta behandlingen
  • Ivareta egen og andres sikkerhet ved alvorlige hendelser

Først når alle faktorene er kvalitetssikret kan man med hånden på hjertet si
at man er et fullverdig medlem av dugnaden ‘Sammen redder vi liv:

1. Jevnlig kursing – gjerne med kursavtale som sikrer årlige kurs

2. Hjertestarter med serviceavtale 

3.  Hjertestarteren registrert på 113.no

God dugnad til alle medmennesker!

Husk: Kunnskap redder liv!

×

Handlekurv

Nye kurs åpne for påmelding

Førstehjelp | FSE | Elsikkerhet bil

førstehjelpsinstruktør Elin Linnerud